Khổng tước

January 26th, 2017 § 0

Cuốn sách thứ ba của Phan An, Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất, đã ra lò. Thông tin chi tiết về sách có tại đây.

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc Khổng tước tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt