Sách ra lò

July 19th, 2011 § 0

Viết nhảm hai năm ròng, trải bao nắng mưa khổ ải, cuối cùng rồi cũng ra được cuốn sách. Thông tin thêm về sách ở đây. Thông tin thêm về thằng tác giả thì nằm chèo queo đây.

Đây là mô?

Đang xem Cu cu trym trym tại Yahoo! 360 đã ngỏm.